Er du vores nye praktikant eller frivillige fundraiser?

English

Brænder du for forskning og udvikling inden for lægevidenskaben? Vil du være en del af et internationalt tværfagligt netværk af forskere, udviklere og læger? Har du eller ønsker du erfaring med national og international fundraising til non-profit organisationer?  Så er du den ildsjæl vi leder efter hos OpenSourceResearch Collaboration!

Hvem er vi?

OpenSourceResearch Collaboration er en international non-profit forening, som ønsker at skabe viden og innovative løsninger inden for klinisk forskning og lægelig praksis. Foreningen er blevet modtaget meget positivt i det internationale videnskab-samfund, da vi har introduceret nye værktøjer til forskning, hvor vi bruger informationsteknologi og sociale medier til at bedrive forskning. Forskere fra hele verden kan igennem os diskutere, designe og udføre studier online. Vi har publiceret flere artikler i internationale tidsskrifter, som er produceret på denne innovative måde. Vi bedriver forskning inden for lægevidenskaben, afholder akademiske workshops i udviklingslande og udvikler innovative løsninger igennem viden til sundhedsvæsner verden over.

Om jobbet:

Du vil blive del af en forholdsvis ny organisation der er i rivende udvikling, hvor der er højt til loftet og hvor man har mulighed for direkte indflydelse. Du vil i dit frivillige arbejde have direkte kontakt til foreningens formand, og bistå i udvikling af foreningen og anskaffelse af midler til denne udvikling. Dine hovedopgaver vil bestå af:

Fundraising:

 • Finde og kontakte relevante fonde, legater og samarbejdspartnere
 • Undersøg finansieringsmulighederne og vurder om vi er berettiget til at søge støtte
 • Skabe og vedligeholde overblik over fonde og puljer
 • Udarbejdelse af fondsansøgninger til vores forskellige projekter, herunder udformning af følgebrev, projektbeskrivelser og bilag tilpasset den enkelte fond
 • Løbende kontakt og koordination med fonde og samarbejdspartnere
 • Budgetudvikling sideløbende forsknings- og udviklingsprojekter

Budgettering:

 • Budgettering af organisationens totale budget i henhold til fundraising planer
 • Budgettér hver enkelt budget efter fondsmidler
 • Revider budgettet efterhånden som organisationen vokser
 • Løbende kontakt med revisor

Projektudvikling og -beskrivelse

 • Omsætning af organisationens arbejde til forskellige projekter
 • Planlægning af projekters faser og omsætning af disse til letforståelige processer 

Vi søger:

Foreningen søger en praktikant/frivillig som skal hjælpe os med fundraising, og som kan hjælpe foreningen med at skabe gode relationer til potentielle samarbejdspartnere og skaffe midler til vores forsknings- og udviklingsprojekter. Det vil være et stort plus, hvis du kan genkende dig selv i følgende:

 • Har kendskab til, eller ønsker at lære om fundraising (til forskning, politiske organisation eller sociale tiltag)
 • Kan formulere sig godt og professionelt både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk
 • Er struktureret og har kendskab til eller lyst til at arbejde med foreningsarbejde, organisationsudvikling eller forskningsadministration
 • Kan opdatere budgetter for større projekter i Excel, Google Sheets, Open Calc eller lign 
 • Er meget selvstændigt arbejdende og er vant til daglig kommunikation online

Der er ingen krav til tidligere erfaring, men det er en fordel at have gode kommunikative evner.

Vi tilbyder:

 • En position med megen autonomi, hvor du har mulighed for direkte indflydelse på organisationsudvikling og hvor der er højt til loftet. 
 • En stejl læringskurve og mulighed for at få erfaring med fundraising og kendskab til nogle af Danmarks største fonde samt europæiske og internationale fonde.
 • Gratis medlemskab til vores foreningen og adgange til et stort internationalt forskningsnetværk, som du kan trække på i fremtiden.
 • En praktik/frivillig position med både fleksible arbejdstider og stor geografisk fleksibilitet.

Information om praktiske forhold:

Vi søger en praktikant/frivillig til at hjælpe foreningen med at gro. Arbejdstiden vil være meget fleksibel, med mulighed for selv at planlægge arbejdstidspunkter. Da vi er en decentral forening, vil du have mulighed for meget hjemmearbejde, men med enkelte møder i Aalborg eller online.
Ved modtagelse af fondsmidler, kan der fremkomme mulighed for lønnet ansættelse i fremtiden.

Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at læse mere om foreningen på vores hjemmeside: www.opensourceresearchcollaboration.net

Har du spørgsmål til jobbet eller foreningen generelt, så er du velkommen til at kontakte foreningens formand Dr. Alaa El-Hussuna på tlf. +45 28944902 eller e-mail: contact@opensourceresearchcollaboration.net.

CV og ansøgning sendes til contact@opensourceresearchcollaboration.net

Vi er også meget åbne for at arrangere en studiepraktik for relevante kandidater. Kontakt os på contact@opensourceresearchcollaboration.net for at høre mere om denne mulighed.

Are you our new intern/volunteer and fundraiser?

Are you passionate about innovative research in the area of medical science? Would you like to be a part of an international interdisciplinary team of researchers, developers and doctors? Are you experienced with fundraising and/or have good writing skills? Then you might just be the one we are looking for at OpenSourceResearch Collaboration! 

About us:

OpenSourceResearch Collaboration is an international non-profit association which strives for creating knowledge and innovative solutions in clinical research and medical practices. The organisation has already been received positively in the international scientific society as it has introduced new tools in research whereby information technology and social media is used to discuss, design and conduct research with participants from all over the world. We have already published multiple studies through these innovative methods. We conduct research in the medical sciences, plan academic workshops in low income countries and develop innovative solutions for medical services across the globe.

About the job:

You will become part of a relatively young organisation in continuous development where there will be plenty of headroom to grow and the possibility to directly influence the organisation’s development. You will answer directly to the organisation’s chairperson and help in growing the organisation and secure funding for this. Your main tasks will be:

Fundraising

 • Find, contact and plan funding opportunities
  • Research individual funding opportunities and assess eligibility
  • Make and maintain overview of eligible pots and funds
 • Write funds application and full project description (both for research, activities and organisational growth) → Individual descriptions are needed to match funds strategies

Budgeting

 • Make and tweak organisation’s overall budget to fit financing plans related to fundraising
 • Budget each individual project according to funding opportunities
 • Revise budget as organisation grows
 • Contact with revisor 

Project research, description and planing

 • Translating the association’s work into individual ‘projects’
 • Planning which steps are involved for each project and translating them into easily understandable processes. 

 

We are looking for:

The organisation is looking for an intern or volunteer who will help us with communication-related work and who can help the organisation with creating good and lasting relationships with potential partners and apply for funding for our projects. We are particularly interested in a candidate that: 

 • Knows the ins and outs of fundraising or are willing to learn the trade
 • Is fluent in both English and Danish.
 • Is a good communicator, knows how to make a good sales pitch and has great writing abilities in both English and Danish .
 • Is well structured and is familiar with organisational work or research administration.
 • Can budget for larger projects in MS Excel, Google Sheets, Open Calc or similar software.
 • Can work independently and is used to daily communication online.

We have no requirements in regards to education but a candidate will have an advantage in having good communication skills.

We offer:

 • An internship or voluntary position with plenty of autonomi with the possibility to directly influence the organisation’s development.
 • A steep learning curve with the possibility to become experienced with some of the largest interests- and investments funds in Denmark and the EU. 
 • Free membership in our organisation and access to a large international research network that isn’t bound by medical industries or bureaucratic universities. 
 • A position with both flexible hours and high geographic flexibility. 

   

 

Practical notices:

We are looking for an intern/volunteer to help our organisation grow. The working hours will be very flexible, with the possibility of deciding your own working schedule. We are a decentralised organisation which means you have the possibility to work from home with occasional meetings placed in the city of Aalborg or held online.
Through the receivement of funding, the opportunity of permanent employment on a salary may occur in the future.

If you are interested in this position we highly recommend reading more about our organisation on our website:  www.opensourceresearchcollaboration.net

If you have questions in regards to the job feel free to contact the organisation’s chairman Dr. Alaa El-Hussuna over phone: +45 28944902 or by  e-mail: contact@opensourceresearchcollaboration.net 

Send us an email with your cover-letter and CV attached to: contact@opensourceresearchcollaboration.net

We are also open to the opportunity of providing a student internship for relevant candidates. To hear more about this, contact us on contact@opensourceresearchcollaboration.net