Vedtægter

Vedtægter for OpenSourceResearch Collaboration:

Disse vedtægter er vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 27. september 2020

Tillæg-1 til vedtægter for OpenSourceResearch Collaboration

Dette tillæg er vedtaget ved den årlige generalforsamling den 13. september 2021

1. Foreningens navn

Foreningens navn er:
OpenSourceResearch Collaboration (OSRC)

2. Foreningens formål

Foreningens formål er:

 1. At fremme udvikling af klinisk forskning, herunder uddannelse, på nationalt og internationalt plan.
 2. At koordinere samarbejde i klinisk forskning på både nationalt og internationalt plan.
 3. At fremme tværvidenskabelig forståelse.
 4. At være en aktiv spiller i anonym fagfællebedømmelse (peer review) og vurdering af videnskabelige artikler.
 5. At fremme udvikling og innovation i klinisk forskning, herunder kunstig intelligens, data-sharing, data-mining af store datasæt m.fl.
 6. At uddele priser og legater i henhold til de respektive fundatser.

Tillæg 1:

7-Foreningen hjælper medlemmer med at få opgaver som konsulenter, lærere, undervisere og moderatorer på kurser, workshop og bootcamp mm.

3. Medlemsskab

Stk. 1:

Som medlemmer optages forskere, læger, sygeplejersker, ingeniører og personer interesseret i forskning indenfor alle medicinske specialer. Der forventes, at 51% af medlemmerne vil være læger pga. stor fokus på lægevidenskabelig forskning.

Stk. 2:

 Bestyrelsen afgører, om betingelserne for medlemskabene efter stk. 1, er opfyldt.

Stk. 3:

Indmeldelse sker skriftligt via foreningens e-mail eller formular på foreningens hjemmeside.

Stk. 4:

Udmeldelse sker skriftligt via foreningens e-mail eller formular på foreningens hjemmeside. Kontingent betalt i indeværende år refunderes ikke. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldte.

Stk. 5: 

Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 6: 

Forslag om eksklusion af et medlem kan fremsættes af bestyrelsen eller af 25% af medlemmer. Beslutningen om eksklusion tages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling efter de angivne regler i § 6.

Stk. 7:

Kontingent fastsættes en gang årligt af bestyrelsen.

 

4. Junior medlemsskab

Stk. 1: 

Medicinstuderende på kandidatdelen kan optages som juniormedlemmer jf. stk.3.1.

Stk. 2: 

Kontingentet for juniormedlemmer og medlemmer fra udviklingslande fastsættes til 50% af ordinært kontingent.

Stk. 3:

Indmeldelse sker skriftligt via foreningens e-mail eller formular på foreningens hjemmeside.

Stk. 4: 

Som juniormedlem har man ikke stemmeret og kan ikke sidde i bestyrelsen. Herudover har juniormedlemmer samme rettigheder som almindelige medlemmer og kan deltage i møder, kurser, arrangementer eller lignende.

Stk. 5:

Udmeldelse sker skriftligt via foreningens e-mail eller formular på foreningens hjemmeside. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent i et år, betragtes som udmeldte.

 

5. Foreningens struktur

Stk. 1: 

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2:

Bestyrelsen vælges til generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges hvert 3. år. Genvalg kan kun ske én gang for følgende valgperioder.

Stk. 3: 

Foreningens eventuelle repræsentanter i andre foreningers bestyrelser, repræsentantskaber og lignende, vælges af bestyrelsen. Valget skal bekræftes på førstkommende generalforsamling.

Stk. 4: 

Foreningen tegnes udadtil af formanden og næstformanden.

Stk. 5: 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg vedrørende enkelte grenspecialer og andre udvalg til rådgivning af bestyrelsen inden for særlige områder. Repræsentanterne i fagudvalgene vælges hver 3. år. Genvalg kan kun ske én gang i følgende valgperiode.

Stk. 6: 

Formanden og næstformanden vælges af bestyrelsen hvert 3. år. Genvalg kan kun ske én gang i følgende valgperiode.

Stk. 7: 

Et eller 2 medlemmer kan forsætte maksimum et år efter udløbet af valgperioden, hvis generalforsamlingen støtte det med 2/3 flertal.

Skærmbillede 2020-12-14 kl. 11.51.12

6. Generalforsamlingen

Stk. 1:

Hver år afholdes der ordinær generalforsamling i 1. halvdel af året.

Stk. 2:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen, pr e-mail, med mindst 8 ugers varsel.

7. Extraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af OpenSourceResearch Collaboration’s bestyrelse. Hvis 3 medlemmer af denne ønsker det, eller hvis en femtedel af medlemmerne skriftligt begærer det. Skriftlig indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter begærings-datoen.
 
 

8. Bestyrelsen

Stk. 1: 

Bestyrelsen, som består af formand og 4-6 medlemmer, vælges ved den ordinære generalforsamling hvert 3. år. Hvert år vælges to tillige suppleanter for et år. Der vælges desuden en revisor og en suppleant. Der tilstræbes bred geografisk fordeling i Danmark og verden af bestyrelsesposterne og udvalgsposterne. Et medlem, der vælges ved suppleringsvalg på grund af et bestyrelsesmedlems afgang i utide, vælges kun for det afgående bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.

Stk. 2:

Afstemningerne er skriftlige. På stemmesedlerne må der maximalt opføres det antal navne, der svarer til antallet af ledige bestyrelses- eller revisorposter, der er på valg. De opstillede, som er valgt af de nuværende bestyrelsesmedlemmer og revisor, og som får flest stemmer, er valgt som suppleanter i den rækkefølge, der svarer til stemmetallene.

Stk. 3:

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Stk. 4:

 Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan kun ske én gang, for to medlemmer under følgende perioder jf. 5.6.

Stk. 5: 

Bestyrelsen fører protokol med referater af alle bestyrelsesmøderne. Der kan ikke træffes beslutninger i bestyrelsen med mindre 4 af medlemmerne er til stede. I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden.

Stk. 6: 
Bestyrelsen fører og administrerer en liste over foreningens medlemmer og fastsætter regler for anvendelse af denne.
 
Tillæg 1
Stk. 7:
Bestyrelsen udformer retningslinjer, vilkår og rammer for pkt. 2 Stk.7 angående forenings formål samt øvrig drift i forening.
 
 

9. Bestyrelsens udgifter

Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer til indkaldte møder refunderes efter den danske stats takster.
 
 

10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages af en generalforsamling med to tredjedele af de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer, som udsendes til urafstemning i medfør af § 5, Stk. 5, kan foretages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen hænde senest 14 dage før indkaldte generalforsamling.
 
 

11. Ophør af foreningen

Beslutning om foreningens ophør skal ske efter de samme regler som for vedtægtsændringer. Ved foreningens ophør overgår eventuelle

Stk. 1:

Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende faste punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Beretning fra formanden
 4. Beretning fra udvalgene
 5. Godkendelse af valg af repræsentanter i andre foreningers bestyrelser, repræsentantskaber og lignende
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne jf. 6 stk.4
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor og suppleant
 10. Aflæggelse af revideret regnskab
 11. Budgetfremlæggelse og kontingentfastsættelse
 12. Eventuel

Stk. 2:

Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 4 uger før ordinær generalforsamling få en sag optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Stk. 3:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 5% af foreningens medlemmer er repræsenteret. I modsat fald skal valg til bestyrelsen og sager til afstemning afgøres ved urafstemning. Urafstemningen foranlediges af bestyrelsen senest 4 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 4:

Der kan stemmes ved valg og sager optaget på dagsorden ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem kan medbringe 5 fuldmagter. Fuldmagterne skal være bestyrelsen i hænde og godkendt ved generalforsamlingens begyndelse.

Stk. 7:

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftligt, hvis et medlem forlanger det. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer samt suppleanter sker ved skriftlig afstemning.

Stk. 8:

Ved stemmelighed ved valg af formanden skal der foretages et bundet omvalg, ved ny stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Ved stemmelighed i andre sager tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 9:

 Afgørelser af sager, som er behandlet under dagsordenens punkt “Eventuelt”, kan ikke træffes.