Er du vores nye praktikant eller frivillige kommunikationsmedarbejder? 

English

Brænder du for innovativ forskning og udvikling inden for lægevidenskaben? Vil du være en del af et international tværfagligt netværk af forskere, software udviklere og læger? Har du erfaring med kommunikation på tværs af digitale platforme? Så er du den vi leder efter hos OpenSourceResearch Collaboration!

Hvem er vi?

OpenSourceResearch Collaboration er en international non-profit forening, som ønsker at skabe viden og innovative løsninger inden for klinisk forskning og lægelig praksis. Foreningen er blevet modtaget meget positivt i det internationale videnskab samfund, da vi har introduceret nye værktøjer til forskning, hvor vi bruger informationsteknologi og sociale medier til at bedrive forskning. Forskere fra hele verden kan, igennem vores forretningsplatform, diskutere, designe og udføre studier online. Vi har publiceret flere artikler i internationale tidsskrifter, som er produceret på denne innovative måde. Vi bedriver forskning inden for lægevidenskaben, afholder akademiske workshops i udviklingslande og udvikler innovative løsninger igennem viden til sundhedsvæsner verden over.

Om stillingen:

Du vil blive del af en forholdsvis nystartet organisation der er i rivende udvikling, hvor der er højt til loftet og hvor man har mulighed for direkte indflydelse. Du vil i dit arbejde have direkte kontakt til foreningens formand samt andre praktikanter og frivillige, og bistå i udvikling af foreningen via en bred vifte af kommunikationsfaglige opgaver. Dine hovedopgaver vil bestå af:

 • Brainstorming af SoMe-kampagner/planlægning af SoMe strategi ift. vores forskningsinitiativer.
 • Vækst og vedligeholdelse af vores SoMe-kanaler (Facebook, LinkedIn og Twitter).
 • Generel content creation for vores forening.
 • Eksekvering af intern og ekstern kommunikation, såsom nyhedsbreve, infographics, webdesign, løbende opdatering af website etc.
 • Kommunikation med SEO-udbydere
 • Udarbejdelse af brochurer og andet trykt materiale som del af organisationens PR
 • Kontakt forskellige PR-kanaler i Danmark og udlandet
 • Produktion af videofilm (i samarbejde med andre)
 • Produktion af powerpoint præsentationer  

Vi søger:

Foreningen søger en profil som primært skal hjælpe os med  kommunikationsarbejde. Det vil derfor være et stort plus, hvis du kan genkende dig selv i følgende:

 • Er ikke bange for at tage initiativ
 • Er flydende i både engelsk og dansk
 • Har flair for kommunikation, gode taleevner og en god pen på både dansk og engelsk
 • Har kendskab til/erfaring med Adobes Creative Cloud-programmer; primært Photoshop og/eller Illustrator: video software er også et plus, men ikke et krav.
 • Er struktureret og har kendskab til foreningsarbejde, organisationsudvikling eller forskningsadministration
 • Er meget selvstændigt arbejdende og er vant til daglig kommunikation online

Der er ingen specifikke krav til tidligere erfaring inden for social media management, men det vil være en fordel hvis du har kendskab til kommunikation på LinkedIn og Twitter.

Vi tilbyder:

 • En position med megen autonomi, hvor du har mulighed for direkte indflydelse på organisationsudvikling og hvor der er højt til loftet. 
 • En stejl læringskurve og mulighed for at få erfaring med online kommunikationsstrategier.
 • Gratis medlemskab til vores foreningen og adgange til et stort internationalt forskningsnetværk, som du kan trække på i fremtiden.
 • Et arbejde med både fleksible arbejdstider og stor geografisk fleksibilitet.

Information om praktiske forhold:

Vi søger en praktikant/frivillig til at hjælpe foreningen med at gro. Arbejdstiden vil være meget fleksibel, med mulighed for selv at planlægge arbejdstidspunkter. Da vi er en decentral forening, vil du have mulighed for meget hjemmearbejde, men med enkelte møder i Aalborg eller online.
Ved modtagelse af fondsmidler, kan der fremkomme mulighed for lønnet ansættelse i fremtiden.

Er du interesseret i stillingen, opfordrer vi dig til at læse mere om foreningen på vores hjemmeside: www.opensourceresearchcollaboration.net

Har du spørgsmål til jobbet eller foreningen generelt, så er du velkommen til at kontakte foreningens formand Dr. Alaa El-Hussuna på tlf. +45 28944902 eller e-mail: contact@opensourceresearchcollaboration.net.

CV og ansøgning sendes til contact@opensourceresearchcollaboration.net

Vi er også meget åbne for at arrangere en studiepraktik for relevante kandidater. Kontakt os på contact@opensourceresearchcollaboration.net for at høre mere om denne mulighed.

Are you our new intern/volunteer and communication officer?

Are you passionate about innovative research in the area of medical science? Would you like to be a part of an international interdisciplinary team of researchers, developers and doctors? Are you experienced in communication on different digital platforms and social media? Then you might just be the one we are looking for at OpenSourceResearch Collaboration!


About us:

OpenSourceResearch Collaboration is an international non-profit association which strives for creating knowledge and innovative solutions in clinical research and medical practices. The organisation has already been received positively in the international scientific society as it has introduced new tools in research whereby information technology and social media is used to discuss, design and conduct research with participants from all over the world. We have already published multiple studies through these innovative methods. We conduct research in the medical sciences, plan academic workshops in low income countries and develop innovative solutions for medical services across the globe. 

About the job:

You will become part of a relatively young organisation in continuous development where there will be plenty of headroom to grow and the possibility to directly influence the organisation’s development. You will answer directly to the organisation’s chairperson and help in growing the organisation through communication related tasks. You main tasks will be:

 • Brainstorming of SoMe campaigns/structuring of SoMe strategy in relation to our research projects. 
 • Growth and ongoing work and activity on our SoMe-channels (Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube)
 • General content creation for our organisation
 • Production of internal and external communication such as newsletters, infographics, webdesign, updates of website etc.
 • Communicate with SEO providers
 • Produce brochures and printed material as part of PR
 • Contact different PR channels in Denmark and abroad
 • Video films production (with help)
 • Production of powerpoint presentations

We are looking for:

The organisation is looking for an intern or volunteer who will help us with communication-related work. It would be an advantage if you could recognise some of the following skills: 

 • Not afraid of taking the initiative
 • Is fluent in English
 • Is a good communicator, knows how to make a good sales pitch and has great writing abilities both English
 • Has knowledge or experience in Adobe’s Creative Cloud programmes; primarily Photoshop and/or Illustrator. Video Software is a plus, but not a requirement.
 • Is well structured and is familiar with organisational work or research administration.
 • Can work independently and is used to daily communication online.

There are no specific requirements for former experience in social media managament, but it would be an advantage if you are familiar with communication over social media such as LinkedIn and Twitter.

We offer:

 • An internship/voluntary position with plenty of autonomi with the possibility to directly influence the organisation’s development.
 • A steep learning curve with the possibility to become experienced with online communication strategies. 
 • Free membership in our organisation and access to a large international research network that isn’t bound by medical industries or bureaucratic universities. 
 • A position with both flexible hours and high geographic flexibility.  

Practical notices:

We are looking for an intern/volunteer to help our organisation grow. The working hours will be very flexible, with the possibility of deciding your own working schedule. We are a decentralised organisation which means you have the possibility to work from home with occasional meetings placed in the city of Aalborg or held online.
Through the receivement of funding, the opportunity of permanent employment on a salary may occur in the future.

If you are interested in this position we highly recommend reading more about our organisation on our website:  www.opensourceresearchcollaboration.net

If you have questions in regards to the job feel free to contact the organisation’s chairman Dr. Alaa El-Hussuna over phone: +45 28944902 or by  e-mail: contact@opensourceresearchcollaboration.net

Send us an email with your cover-letter and CV attached to: contact@opensourceresearchcollaboration.net

We are also open to the opportunity of providing a student internship for relevant candidates. To hear more about this, contact us on contact@opensourceresearchcollaboration.net